เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


ตัวชี้วัด : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล


นายกเทศมนตรี

นางสังวาลย์ เขื่อนวัง

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต หญิง
วรรณพร สมวรรณ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์