เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ชื่อโรงเรียน

 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่

สถานที่ตั้งโรงเรียน

อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่
ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวน 55 คน

วันที่เปิดเรียน

ทุกวันอังคาร

ภาคเรียนที่ 1

เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ปิดเทอม ตุลาคม-พฤศจิกายน

ภาคเรียนที่ 2

เดือนธันวาคม  – เดือนมีนาคม    ปิดเทอม เมษายน-พฤษภาคม

คำขวัญ

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ มีความสุข สดชื่น ยืนนาน

วิสัยทัศน์

สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีสุขภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายโรจน์  คนสม  เบอร์โทร 085-623-3365

ผู้ประสานงาน

นายศักดิ์  พรหมเผ่า เบอร์โทร 090-753-5125

คณะกรรมการโรงเรียน

นายโรจน์         คนสม    ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายแปง          เผ่าก๋า     รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจันทร์        คุ้มแก้ว     เหรัญญิกโรงเรียน
นายอินปั๋น       วงค์ถา     กรรมการโรงเรียน
นายปัน           คำดี     กรรมการโรงเรียน
นายสนั่น         กองทอง     กรรมการโรงเรียน
นายมูล           เครือเต๋จ๊ะ     กรรมการโรงเรียน
นายปี๋             อินสุขิน     กรรมการโรงเรียน
นายประสงค์     ใจแจ้ง     กรรมการโรงเรียน
นางบาง          จันทร์วงค์     กรรมการโรงเรียน
นายเลื่อน         เผ่าก๋า     กรรมการโรงเรียน
นายศักดิ์          พรหมเผ่า     กรรมการโรงเรียน
นายไพโรจน์      อุตตะมา     กรรมการโรงเรียน

 

นายกเทศมนตรี

นางสังวาลย์ เขื่อนวัง

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต หญิง
วรรณพร สมวรรณ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมวันนี้

16

เข้าชมเดือนนี้

1,022

เข้าชมทั้งหมด

20,523