เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่ 188 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 เริ่มก่อตั้ง อาคารชั่วคราว ในสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ เป็นของพัฒนาชุมชน ย้ายมาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ปีพ.ศ.2545 และได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ได้ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหยี่ยน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไฮ  เปลี่ยนเป็นชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับ (ช่วงอายุ) 2 ปี ถึง 4 ปี

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย


วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย ครูมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม ชุมชนเกื้อหนุน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


มาตรฐานของสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ใช้ มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เป็นการกำหนดผ่านกรอบ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553 (ฉบับที่4)พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กฎหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งหลายเหล่านี้ ต่างมีอุดมการณ์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกับทางการศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


หลักสูตรของสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ


พันธกิจ

1.ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย

2.พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

3.บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

4.ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ

5.ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


นายกเทศมนตรี

นางสังวาลย์ เขื่อนวัง

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต หญิง
วรรณพร สมวรรณ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมวันนี้

14

เข้าชมเดือนนี้

1,020

เข้าชมทั้งหมด

20,521