เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


วิสัยทัศน์ และ พันธะกิจ

วิสัยทัศน์

“หมู่บ้านเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”


พันธะกิจ
  1. 1. พัฒนาระบบเศรฐกิจ และผลผลิตการเกษตรปลอดถัย
  2. 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นชุมชนแข้มแข็ง เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  3. 3. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
  4. 4. เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  5. 5. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล


นายกเทศมนตรี

นางสังวาลย์ เขื่อนวัง

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต หญิง
วรรณพร สมวรรณ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมวันนี้

14

เข้าชมเดือนนี้

1,020

เข้าชมทั้งหมด

20,521