เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองพะเยา ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 60.97 ตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีเทือกเขาสูง ได้แก่ ภูเขาดอยหลวง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ น้ำตกแม่เหยี่ยน อ่างเก็บน้ำแม่เหยี่ยน หนองบัว และมีอาณาเขต ดังนี้

  1. - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

  2. - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

  3. - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

  4. - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


ลักษณะภูมิอากาศ

ประกอบด้วย 3 ฤดู ได้แก่ 1.ฤดูฝน : ช่วงเดือน กรกาคม – ตุลาคม , 2.ฤดูหนาว : ช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ , 3.ฤดูร้อน : ช่วงเดือน มีนาคม – มิถุนายน


ลักษณะของดิน

ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการไม่มากนัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำจนเกินไป ดินในบริเวณที่ราบหรือค่อนข้างราบเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่ข้อจำกัดของพื้นที่คือ เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาต่างๆ ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวาง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง ไม่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร


ลักษณะของแหล่งน้ำ

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาดอยหลวง และจากแม่น้ำอิง สำหรับใช้ในการเกษตร


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆ ถึง 5 ชนิด ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าสนเขา ซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกแม่เหยี่ยน


ด้านการเมือง/การปกครอง

ตำบลบ้านใหม่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน คือ

หมู่ 1

บ้านท่ากลอง

นายสหพัฒน์  พรหมเผ่า

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 2

บ้านใหม่ดง

นายอนันต์  รินชุม

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 3

โป่ง

นางกรรณิการ์  คำพรรณ

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 4

บ้านใหม่หลวง

นายสังเวียน  ยอดยา

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 5

บ้านร่องไฮ

นายหนิม  พุทธเมฆ

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 6

เหยี่ยน

นายมนูญ  อุปนันต์

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 7

บ้านเหยี่ยน

นายนัดเลข  ทอนช่วย

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 8

บ้านใหม่นคร

นายกระวี  เงินสม

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 9

บ้านร่องช้าง

นายสงวน  หมั่นทำ

เป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีจำนวนประชากร 4,512 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 จากสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอเมืองพะเยา) เป็นชาย 2,188 คน หญิง 2,324 คน จำนวนครัวเรือน 1,792 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 78 คน/ตร.กม. โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านท่ากลอง 245 272 517 217
2 บ้านใหม่ดง 189 195 384 131
3 บ้านโป่ง 341 372 713 260
4 บ้านใหม่หลวง 164 168 332 115
5 บ้านร่องไฮ 369 382 751 285
6 บ้านเหยี่ยน 258 265 523 193
7 บ้านเหยี่ยน 235 287 552 227
8 บ้านใหม่นคร 271 262 533 289
9 บ้านร่องช้าง 116 121 237 75
ยอดรวม 2,188 2,324 4,512 1,792นายกเทศมนตรี

นางสังวาลย์ เขื่อนวัง

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต หญิง
วรรณพร สมวรรณ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมวันนี้

14

เข้าชมเดือนนี้

1,020

เข้าชมทั้งหมด

20,521