เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


ข้อมูลติดต่อกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรติดต่อ

1

บ้านท่ากลอง

นายสหพัฒน์  พรหมเผ่า

ผู้ใหญ่บ้าน

093-4529852

2

บ้านใหม่ดง

นายอนันต์  รินชุม

ผู้ใหญ่บ้าน

081-9606574

3

โป่ง

นางกรรณิการ์  คำพรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน

062-9269498

4

บ้านใหม่หลวง

นายสังเวียน  ยอดยา

ผู้ใหญ่บ้าน

082-9030298

5

บ้านร่องไฮ

นายหนิม  พุทธเมฆ

ผู้ใหญ่บ้าน

094-6379961

6

เหยี่ยน

นายมนูญ  อุปนันต์

ผู้ใหญ่บ้าน

085-7074826

7

บ้านเหยี่ยน

นายนัดเลข  ทอนช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน

082-8793448

8

บ้านใหม่นคร

นายกระวี  เงินสม

ผู้ใหญ่บ้าน

080-1279299

9

บ้านร่องช้าง

นายสงวน  หมั่นทำ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

083-4762449นายกเทศมนตรี

นางสังวาลย์ เขื่อนวัง

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต หญิง
วรรณพร สมวรรณ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมวันนี้

19

เข้าชมเดือนนี้

1,025

เข้าชมทั้งหมด

20,526